Norges avhengighet av en åpen verdensøkonomi

Ettersom verden blir stadig mer globalisert er det ikke lenger nødvendig at alle land skal være gode på alt. Vi gjør det vi er best på, og eksporterer produkter basert på våre forutsetninger. For Norges del vil det i stor hovedsak si olje, gass og sjømat. Inntektene man genererer fra eksporten kan benyttes til å importere det man ikke har så gode forutsetninger for å produsere – for Norge er dette i stor grad biler, elektronikk, mat og maskiner.

Avhengige av import og eksport

Norge er en særdeles liten, spesialisert og åpen økonomi i stor grad. Vi er ekstra avhengig av å handle med andre land. Vi har en stor handel med mange andre land og er medlem av flere handelskonvensjoner, inkludert EFTA (europeisk frihandelsavtale) og EØS-avtalen. Dette gir et fordelaktig og godt organisert import- og eksportforhold til mange av våre viktigste handelspartnere, blant annet Tyskland, Storbritannia og våre skandinaviske naboland.

Norsk Eksport

Den norske eksporten har steget til over 800 milliarder norske kroner de siste årene, noe som plasserer oss blant de 40 største eksportnasjonene i verden. En stor del av norsk økonomi hviler på eksport av olje- og gassprodukter samt sjømat. Vi har selvsagt mange selskaper som er mest eksponert mot norske forbrukere, som for eksempel centum og andre finansinstitusjoner her til lands. Men en stor overvekt av våre største selskaper eksporterer mesteparten av sin produksjon, og/eller baserer sin drift på produksjon i utlandet.

Norsk Hydro

Norsk Hydro er blant de største norske selskapene, målt i både markedsverdi, antall ansatte og omsetning. Siden det ble grunnlagt i 1905, har Norsk Hydro etablert virksomhet i mer enn 50 land i dag.

Et godt eksempel på hvor tett integrert de er i den globale økonomien er Alunorte-anlegget i Brasil som skapte store overskrifter i finanspressen høsten 2018. Selv om anlegget har forårsaket mye trøbbel den siste tiden, anses det fortsatt for å ha vært et viktig strategisk grep da Norsk Hydro for noen år siden kjøpte bauxitt- og alumina-virksomheten av Vale, et brasiliansk gruveselskap. Oppkjøpet gjorde Norsk Hydro til et virkelig integrert aluminiumselskap, som dekker hele den vertikale verdikjeden. Bauxitt utvinnes i Brasil, foredles til Alumina som importeres til Norge. I Norge kan alumina videreforedles til aluminium, på grunn av våre lave strømkostnader. Det illustrerer på mange måter hvordan verdenshandelen er med på å øke effektiviteten i produksjonen av varer og tjenester.

Orkla

Eksport er en viktig del av Orklas forretningsvirksomhet og står for en økende andel av totalt salg. Gruppen har 30.000 ansatte i mer enn 40 land. Orkla-gruppen og deres produkter spres ut over de skandinaviske markedene, og etterspørselen etter Orkla-produkter rundt om i verden er stadig økende. Kanskje kan man om noen år få kjøpt Grandiosa i India?

Equinor

Equinor, tidligere kjent som Statoil, er et av verdens største energiselskaper. De spiller en nøkkelrolle i produksjon, transport og raffinering av olje og gass i Europa, Nord-Amerika og Asia. Deres produkter brukes som drivstoff til transport, til oppvarming, til elektrisitetsproduksjon og som industrielt råmateriale i store deler av verden, og sikrer Norge enorme inntekter.